Lib4U

‎"Behind every stack of books there is a flood of knowledge."

Using Normal Distributions for Continuous Probability Distributions

The Normal Distribution The normal distribution is a data distribution that can be used to describe many types of measurements in engineering.  Basically, a normal distribution is a bell shaped … Continue reading

October 23, 2013 · Leave a comment

Kiểm định t (t-test)

Vấn đề. Các nhà nghiên cứu đo nồng độ cholesterol (mg/dl) ở hai nhóm cá nhân, phân biệt bằng cá tính. Tạm gọi là cá tính A và B. Mỗi … Continue reading

May 23, 2013 · Leave a comment

RStudio: Làm việc dễ hơn với R (Bài 2)

Tiếp theo bài 1, bài này chúng tôi giới thiệu cách làm việc với dữ liệu trong RStudio. Nhập dữ liệu (read) Bạn chọn ở panel trên phải, Workspace và bấm … Continue reading

May 23, 2013 · Leave a comment

RStudio: Làm việc dễ hơn với R (Bài 1)

R là một công cụ mạnh mẽ, miễn phí và dần dần được sử dụng rộng rãi . Nếu bạn tải R về và sử dụng thì chương trình đó … Continue reading

May 23, 2013 · Leave a comment