Lib4U

‎"Behind every stack of books there is a flood of knowledge."

Cách dùng ‘Happen’ trong tiếng Anh

110714044634_writing_304x171_other_nocredit

Bạn Ruben ở Italy hỏi về Cách dùng động từ happen. Những câu nào sau đây là đúng:

1. What happens when the contract will be expired?

Chủ đề liên quan

2. What will happen when the contract expires?

3. What happens when the contract expires?

4. What does it happen when the contract expires?

Và tôi có thể dùng happen như trong câu sau không?

5. I don’t happen to be a teacher.

Trả lời:

Trong bốn ví dụ đầu tiên của Ruben, bạn nói tới thì tương lai. Chỉ có câu 2 và 3 là đúng.

When được dùng ở đây giống như IF trong phụ đề loại này và ở thì hiện tại khi chúng ta nói tới một điều kiện trong tương lai. Các bạn hãy thử xem các câu sau:

 • ‘What will happen when the contract expires?’
 • ‘What will happen if I get home late?’
 • ‘What will you do if I don’t return till Thursday?’

Hãy xem xét cấu trúc câu ở ví dụ thứ 3. Nếu chúng ta nói tới một sự thật chung chung, chứ không phải nói tới một sự việc cụ thể, mệnh đề chính thường ở thì hiện tại cũng giống như mệnh đề với IF hoặc WHEN.

Ví dụ:

 • If the roads are icy, I stay at home.’
 • ‘What sort of clothes do you wear when the temperature falls below -15 C?’
 • ‘What happens in this company when male staff request paternity leave?’

Tuy nhiên trong ví dụ của bạn Ruben, chúng ta có thể dùng thì hiện tại trong cả hai mệnh đề để nói tới một sự việc trong tương lai. Rõ ràng là chúng ta đang nói về một hợp đồng cụ thể vì bạn nhắc tới “the contract” (Nếu bạn nói ‘What happens when contracts expire?’ thì có nghĩa là bạn nói tới hợp đồng chung chung).

Với ví dụ thứ 4, nên chú ý là: Không dùng does/do/did khi câu hỏi vớiwhat/who là đề cập tới chủ ngữ.

Khi câu hỏi với “wh-” như what, who, hoặc which, llà nói tới chủ ngữ trong câu, chúng ta không dùng các trợ động từ do/does/did. Những trợ động từ này chỉ được dùng khi các các câu hỏi bắt đầu bằng “wh-” là để chỉ tân ngữ. Hãy so sánh các ví dụ sau:

 • ‘Which animals rear their young in nests?’ ‘Squirrels rear their young in nests called ‘dreys’.’
 • ‘Which animals did you see on safari?’ ‘We saw lions, leopards and tigers.’
 • ‘Who saw the accident?’ ‘I saw it.’
 • ‘What did you see?’ ‘I saw the car collide with a bus.’

Trường hợp ngoại lệ với nguyên tắc này là nếu bạn muốn dùngdo/does/did để nhấn mạnh khi câu hỏi với what/who/etc để chỉ chủ ngữ. Vì thế thông thường chúng ta sẽ nghe nói:

 • ‘Who earns more than a hundred grand a year in this company?’ ‘The Chairman earns £150,000.’
 • ‘What happens when the contract expires?’ ‘Under normal circumstances, it’s renewed.’

Nhưng nếu câu trả lời là không được biết và chúng ta muốn nhấn mạnh câu hỏi theo một cách cụ thể việc dùng trợ động từ là có thể được. Ví dụ:

 • ‘Well, what does happen when your contract expires? Does anyone know?’
 • ‘Well, who does earn more than a hundred grand in this company?Does anyone?’

Với câu thứ 5, happen có thể được dùng với một động từ nguyên thể theo sau để gợi ý rằng một điều gì đó có thể tình cờ xảy ra. Sau đây là một vài ví dụ:

 • ‘If you happen to see my father, ask him to ring me at home later this evening.’
 • ‘If you happen to need any help with the decorating, don’t hesitate to ask me.’

Trong ví dụ mà bạn nêu ra, ngữ cảnh trong câu của bạn có thể như sau:

 • ‘I don’t happen to be a teacher, though I sometimes give lessons to help out.

Source:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/english/2011/11/111120_question_answer_happen.shtml

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 28, 2013 by in Academic English, General English, Learning English.
Virtual Fashion Technology

Virtual Fashion Education

toitocuaanhem

"chúng tôi chỉ là tôi tớ của anh em, vì Đức Kitô" (2Cr 4,5b)

VentureBeat

News About Tech, Money and Innovation

digitalerr0r

Modern art using the GPU

Theme Showcase

Find the perfect theme for your blog.

lsuvietnam

Learn to Learn

Gocomay's Blog

Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ

Toán cho Vật lý

Khoa Vật lý, Đại học Sư phạm Tp.HCM - ĐT :(08)-38352020 - 109

Maths 4 Physics & more...

Blog Toán Cao Cấp (M4Ps)

Bucket List Publications

Indulge- Travel, Adventure, & New Experiences

Lib4U

‎"Behind every stack of books there is a flood of knowledge."

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: